Disclaimer Buitenmarkt app

Bekijk de disclaimer die wij hebben opgesteld
voor gebruik van de Buitenmarkt app

Het gebruik van de Buitenmarkt Application (hierna de "App") is onderworpen aan de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de App impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De App evenals het merk "Reddy" zijn eigendom van Vandemoortele Nederland B.V. met maatschappelijke zetel te Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, Nederland en ondernemingsnummer 30166381 (hierna "Reddy", "wij", "ons" of "onze").

De informatie beschikbaar op of via de App is van een algemene aard en voor algemeen gebruik. Het is niet afgestemd op enig specifiek persoonlijk gebruik noch op professioneel gebruik. Geen enkele rechten kunnen geput worden uit de App en de informatie hierin vervat.

Reddy tracht de informatie op de App zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Reddy sluit echter niet uit dat bepaalde informatie achterhaald, onvolledig of onjuist wordt. Indien u enige fout in de informatie op onze App zou vaststellen, verzoeken wij u vriendelijk om deze fout aan ons te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Links en verwijzingen

De App kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites of media van derde partijen. Reddy verifieert dergelijke websites of media niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites en media. Een link of verwijzing naar enige andere website of media impliceert geen relatie (in welke vorm dan ook) met of goedkeuring door Reddy van die websites en media of hun inhoud.

Aansprakelijkheid

De App is door Reddy te goeder trouw samengesteld. REDDY geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, werking, functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App, of enige andere website gelinkt naar of van deze App. REDDY is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van de App of een derde partij voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van de App of de informatie die beschikbaar is op of via de App. REDDY is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in de elektronische communicatie, waaronder vertragingen, onderbrekingen of manipulaties door derde partijen van dergelijke communicatie, of van schade die het gevolg is van virussen of andere schadelijke componenten.

Gebruik van de App en de informatie die daarop beschikbaar is, is dan ook op uw eigen risico. Derhalve bent u zelf aansprakelijk voor uw keuzes, beslissingen en andere handelingen of omissies gemaakt op basis van de informatie beschikbaar op of via de App.

Persoonsgegevens

Reddy beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de App overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Door u toegang te verschaffen tot de App is het mogelijk dat u informatie over uzelf, zoals bijvoorbeeld uw woonadres, aan Reddy doorgeeft. Reddy zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. U heeft recht op toegang tot en verbetering van deze gegevens.

Behoudens indien u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden kenbaar gemaakt, zowel aan vennootschappen binnen de Vandemoortele groep als aan derde vennootschappen waarmee Reddy of één of meerdere vennootschappen binnen de Vandemoortele groep contractueel verbonden zijn.

U aanvaardt en erkent dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat Reddy op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

U aanvaardt en erkent daarnaast dat Reddy, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de App technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om web servers te beheren, een back-up van informatie te nemen enz. en dat deze dienstverleners desgevallend, buiten weten van Reddy om, een beroep kunnen doen op derden om deze diensten voor hen te verlenen.

Intellectuele Eigendomsrechten

De App, inclusief het design, de onderliggende software en enige inhoud, foto's of ander beeldmateriaal is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Reddy of haar licentiegevers. U mag de inhoud van de App bekijken en kopiëren louter voor uw eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik. U bent niet gerechtigd om de App (of een deel daarvan) op enige andere wijze te kopiëren, downloaden, publiceren of enige andere wijze te gebruiken of reproduceren of deze te communiceren naar het publiek, zonder toestemming van Reddy.

Copyright © Vandemoortele Nederland B.V. 2014. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Download de Reddy Buitenmarkt app

Vind verse ingrediënten bij jou in de buurt met de Buitenmarkt App.

› Meer informatie